GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke informatie over uw rechten, plichten en de beperkingen die van toepassing kunnen zijn wanneer u onze website gebruikt op http://www.tomy.nl of een opvolgend adres van de website ("Website"). Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de Website gebruikt.

Elke verwijzing naar "u" of "uw", betekent u als klant van onze producten en / of als een gebruiker van onze Website. Elke verwijzing naar "wij", "ons" of "onze" is om TOMY Europa Co., Ltd.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen u en ons als je toegang hebt tot en gebruik maakt van onze Website. Door op de Website te gaan en de Website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met en bent u wettelijk gebonden aan gebruiksvoorwaarden. Houdt er rekening mee dat we deze gebruiksvoorwaarden kunnen aanpassen en wijzigen tijd tot tijd. Eventuele wijzigingen zullen worden geplaatst op de website. Echter, het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen u deze gebruiksvoorwaarden regelmatig herziet om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met een van onze gebruiksvoorwaarden, dan moet u geen gebruik maken van onze website.

INFORMATIE OVER ONS

Wij beheren de Website http://nl.tomy.com. Wij zijn TOMY Europe Co., Ltd., een bedrijf geregistreerd in Engeland en onder bedrijfsnummer 01634124 en met geregistreerd kantoor in Hembury House, Pynes Hill, Rydon Lane, Exeter, Devon, EX2 5AZ UK.

TOEGANG TOT ONZE WEBSITE EN BESCHIKBAARHEID

De toegang tot onze Website is toegestaan op tijdelijke basis, en we behouden ons het recht voor tot intrekking of wijziging van de service die wij bieden op onze Website zonder voorafgaande kennisgeving (zie hieronder). We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook onze Website niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde delen van onze Website, of onze gehele Website, voor gebruikers die bij ons geregistreerd te beperken.

Hoewel wij ernaar streven om ervoor te zorgen dat deze Website normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, kunnen we niet beloven dat onze website vrij van fouten of omissies zullen zijn, noch dat het ononderbroken beschikbaar zal zijn en in een volledig operationele toestand. De Website kan tijdelijk en zonder aankondiging in het geval van een systeemstoring, onderhoud, reparatie of om redenen die redelijkerwijs buiten onze controle vallen niet beschikbaar zijn. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een andere persoon in het geval dat hoe dan ook alle of een deel van de Website wordt stopgezet, aangepast of gewijzigd.

We zijn niet aansprakelijk voor enige storing, elke schorsing of beëindiging van de toegang tot de Website in verband met of voortvloeiende uit een geval van overmacht. In deze gebruiksvoorwaarden, wordt met "overmacht" bedoeld een gebeurtenis, zonder beperking, stakingen, buitensluiting of andere industriële conflicten, nucleair ongeval of daden van God, oorlog of terroristische activiteiten, oproer, onlusten, kwaadwillige beschadiging, naleving van een wet of de overheid orde, regel regelgeving of de richting, ongeval of afbraak van installaties of machines, onderbreking of storing in communicatienetwerken en faciliteiten (waaronder het internet), brand, overstroming, storm of in gebreke blijven van leveranciers, en redelijkerwijs buiten onze controle, alle andere handelingen, gebeurtenissen, weglatingen of ongevallen.

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle nodige om toegang tot onze Website te krijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang krijgen tot onze Website via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden, en dat zij er aan voldoen.

REGISTRATIE

Het kan nodig zijn om uw gegevens te registreren en / of een account te openen om toegang tot bepaalde delen van de Website te verkrijgen, zoals onze e-mail nieuwsbrief, of om producten te bestellen. U dient het registratie formulier volledig in te vullen, en alle informatie moet up-to-date, waar, juist en volledig te zijn.

Elke registratie is voor een enkele gebruiker. Het is niet toegestaan uw gebruikersnaam en wachtwoord te delen met een andere persoon of met meerdere gebruikers op een netwerk.

Als u kiest voor, of voorzien bent van een identificatiecode, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze veiligheid procedures, moet u die informatie vertrouwelijk behandelen, en niet doorgeven aan derden. We behouden het recht om elke identificatiecode of wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk moment uit te schakelen, als u naar onze mening niet voldoet aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U stemt ermee in dat u geen gebruik maakt van de Website op een manier die kan leiden tot de aanmoediging, de aanschaf of het verrichten van enige criminele of illegale activiteiten of die frauduleus zijn, of enig onrechtmatig of frauduleus doel of effect heeft. Bovendien gaat u ermee akkoord niets te doen dat schade aan de Website of onze servers, systemen of apparatuur of die van derde partijen kan veroorzaken, noch toegang te verkrijgen tot de gegevens van enige gebruiker of het inbreken of via het omzeilen van veiligheidsmaatregelen van de Website te proberen om dergelijke daden te doen.

U stemt ermee in om geen indicatie te geven dat u een commerciële relatie met ons heeft, of onze agent bent of dat we een van uw activiteiten hebben onderschreven.

U accepteert dat u altijd en op elk moment met het gebruik van de Website kunt stoppen. We behouden ons het recht voor uw toegang tot de website of een deel ervan op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te beëindigen op te schorten of te beperken.

We kunnen u ook verbannen van of schorsen als gebruiker van de Website als u zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden houdt. In een dergelijk geval zal uw toestemming om deze Website te gebruiken beëindigen en moet u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte uittreksels van deze Website vernietigen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze Website, en van al het materiaal daarop gepubliceerd. Dit materiaal wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en verdragen over de hele wereld. Alle rechten zijn voorbehouden.

De namen, afbeeldingen en logo’s die ons, bedrijven in onze groep, onze partners of derden en onze / hun producten en diensten identificeren zijn eigen merken en kunnen niet worden gereproduceerd of op andere wijze gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming.

De inhoud van de Website, waaronder (zonder beperking) webpagina's, computercodes van elementen die de Website, en alle software door ons aan u verstrekt mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gecommuniceerd en / of voor het publiek beschikbaar gemaakt, gepubliceerd, gedownload, gepost, opgeslagen, uitgezonden of doorgegeven of gebruikt worden op enig andere manier, behalve voor uw eigen persoonlijke, privé en niet-commercieel gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door ons.

U mag een kopie afdrukken en mag uittreksels downloaden van pagina ('s) van onze Website voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen trekken binnen uw organisatie op materiaal geplaatst op onze Website.

U mag de papieren of digitale kopieën van alle materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze wijzigen, en je mag geen illustraties, foto's, video of audio of afbeeldingen los gebruiken van een begeleidende tekst.

Onze status (en dat van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van materiaal op onze Website moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel onderdeel van het materiaal op onze Website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder het verkrijgen van een licentie om dit te doen van ons of onze licentiegevers.

Als u enig deel van onze Website afdrukt, kopieert of download is dit in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, uw recht om onze website te gebruiken zal onmiddellijk beëindigd worden en u wordt verplicht , naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt te vernietigen of retourneren.

Deze beperking geldt niet voor uw vermogen om een van onze “deel” functies te gebruiken (bijvoorbeeld het liken en het delen van onze Website op Facebook) in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van die derden

ONZE WEBSITE VERANDERT REGELMATIG

We streven ernaar onze Website regelmatig bij te werken, en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Als het nodig is, kunnen we de toegang tot onze website staken of voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze website kan verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal te werken.

VERTROUWEN OP INFORMATIE GEPLAATST EN DISCLAIMER

Hoewel wij ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, maken we geen belofte noch geven wij garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid en volledigheid van het materiaal op deze website. Commentaar en andere materialen geplaatst op onze website zijn niet bedoeld als advies waarop vertrouwt kan worden. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeien uit dergelijke informatie, commentaar en materialen geplaatst op onze Website door een bezoeker, of door iemand die bekend kan zijn met de inhoud ervan.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal uw wettelijke rechten beperken (met inbegrip van uw recht om een redelijke service te ontvangen), noch zal iets in deze gebruiksvoorwaarden onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten bij overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of bij fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

Als wijn ons niet houden aan deze gebruiksvoorwaarden, zullen wij alleen aansprakelijk zijn jegens u voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van ons falen om te voldoen aan (of die zich voordoen in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins ) een voorzienbaar gevolg van een dergelijke storing. Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen die het gevolg zijn van onze niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden, die in de volgende categorieën vallen: verlies van inkomen of inkomsten; verlies van zaken; winstderving; verlies van verwachte besparingen; verlies van gegevens; of verspilling van management- of kantoortijd. Dit zal echter geen claims voor verlies van of schade aan uw tastbare eigendommen die voorzienbare of andere claims voor directe schade die niet worden uitgesloten in de voormalige categorieën zijn te voorkomen.

Het materiaal dat op onze website wordt verstrekt "zoals het is" zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover toegestaan door de wet sluiten wij, de andere leden van onze groep van bedrijven en derden verbonden met ons hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, regelgeving of de wet van het eigen vermogen.

INFORMATE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE WEBSITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacy beleid. Door het gebruik van onze Website, gaat u akkoord met de verwerking en u garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist.

TRANSACTIES GESLOTEN VIA ONZE WEBSITE

Contracten voor de levering van producten gevormd via onze Website of als gevolg van uw bezoeken worden bepaald door onze Algemene Voorwaarden en Terugbetalingen, Retour en Ruil beleid.

VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze Website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn bewust op onze Website te introduceren. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze Website is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden aan onze Website. U mag onze Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door het overtreden van deze bepaling, pleeg je een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending aan de relevante wetshandhavingsinstanties melden en we zullen samenwerken met deze autoriteiten door de bekendmaking van uw identiteit aan hen. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk te staken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, data of materiaal kan besmetten te wijten aan uw gebruik van onze Website of uw downloaden van materiaal geplaatst op onze Website, of op een website daaraan gekoppeld.

LINKEN AAN ONZE WEBSITE

U mag linken naar onze homepage, mits u dit doet op een manier die eerlijk is en legaal en niet onze reputatie schaadt of ervan profiteert, en de koppeling moet op een zodanige wijze dat geen enkele vorm van vereniging, goedkeuring of goedkeuring van onze kant, gesuggereerd wordt .

Onze Website mag niet worden ingelijst op een andere website, noch mag u een link naar een ander deel van onze Website plaatsen dan de home page. We behouden ons het recht voor om de koppeling in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving. De website van waaruit u koppelt moet in alle opzichten voldoen aan de inhoud van de normen hierboven uiteengezet.

Als u het gebruik van het materiaal op onze website wilt maken, anders dan die hierboven uiteengezet, gelieve uw aanvraag te sturen naar webcare@tomy.com.

LINKS VAN ONZE WEBSITE

Onze Website bevat links naar andere websites en middelen aangeboden door derden, deze links zijn er alleen voor uw informatie. We hebben geen enkele controle over de inhoud van die websites of bronnen, en accepteren geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik er van.

ONGELDIG VERKLARING

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, door een rechtbank of bestuursorgaan van de bevoegde rechter ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dergelijke ongeldigheid of afdwingbaarheid geen invloed op de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden die volledig van kracht zal blijven.

WET EN RECHTSPRAAK

De Engels rechtbanken hebben exclusief de bevoegdheid over iedere vordering die voortvloeit uit, of in verband met een bezoek aan onze Website, hoewel wij ons het recht voorbehouden om een procedure tegen u te beginnen voor het schenden van deze voorwaarden, in uw land of een ander relevante land.

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband gelegd worden met hen, hun onderwerp of vorming (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) wordt beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.

Deze Website is gevestigd in Engeland en is bedoeld voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk. Wij geven geen verklaringen dat de materialen en de website geschikt zijn voor gebruikers buiten het Verenigd Koninkrijk, en als je ervoor kiest om toegang te krijgen tot de Website van buiten het Verenigd Koninkrijk u bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante lokale wetten.

VARIATIES

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. U wordt geacht naar deze pagina af en toe te controleren om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen, aangezien ze bindend zijn. Sommige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen elders gepubliceerd op onze Website.

VRAGEN

Heeft u vragen over materiaal op onze Website? Neem dan contact op met webcare@tomy.com

Deze gebruiksvoorwaarden zijn bijgewerkt op 24 juli 2014.